Frequently asked questions

Var får jag ställa mitt hus och behöver jag söka bygglov?


Det är boverket som slår fast reglerna kring uppställning av hus på hjul, dvs, var och hur länge man får ställa upp sitt tiny house, samt om det krävs bygglov eller inte. Det är dock kommunerna som interpreterar boverkets regelverk. Därför gäller olika regler i olika kommuner och en och samma kommun kan ha olika regler när det gäller tätort, landsbygd, eller glesbyggd. Hör därför med förvaltningen i just den kommunen där du vill ställa upp ditt tiny home för att se vilka regler som gäller på den tänkta platsen. Två andra alternativ till bygglov: 1. Ditt tiny home uppfyller kraven för attefallshus: Attefallshus får uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Den totala byggnadsarean av alla attefallshus på samma tomt får inte överstiga 25 kvm, och den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4 m. Innan uppställningen behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är också att det krävs särskilda tillstånd inom t.ex. strandskyddsområde eller nära allmän väg. Om ditt tiny home inte kan klassas som attefallshus måste du söka bygglov. 2. Du kan söka tidsbegränsad bygglov. Enskilt avlopp Tänk även på att du måste informera dig hos din kommun, vilka regler som gäller för enskilda avlopp på just den platsen där du vill ställa upp ditt tiny home. Längre ner i FAQ har vi samlat den viktigaste informationen.
Kan jag dra mit tiny home bakom bilen?


En av de viktigaste sakerna du behöver tänka på innan vi designar ditt tiny home, är hur mobil du vill vara! Vill du kunna dra ditt hus bakom en vanlig bil? Kommer du att stå för det mesta på en och samma plats eller kommer du att flytta omkring ofta och långa avstånd? Det är framför allt vikten som avgör hur enkelt det kommer att bli att flytta ditt tiny home: Högst 3,5 t Om ditt hus väger högst 3,5 t kan du dra det bakom bilen i 80 km/h. Du kommer då behöva en rätt stark bil som har tillräcklig hög godkänd släpvagnsvikt och du behöver ha ett BE-körkort. Läs mer här. Tyngre än 3,5 t Om vikten hamnar över 3,5 t behöver du en traktor eller lastbil som dragfordon. Den enklaste lösningen är i detta fall att klassa ditt tiny home som obesiktat efterfordon som du kan dra i max 30 km/h. Om du vill kunna dra det i 80 km/h blir underredet betydlig dyrare och du måste registrera och kontrollbesikta hela ekipaget. Vad är fördelarna? Det är inte helt enkelt att bygga ett välisolerad tiny home under 3,5 t, men det är absolut möjligt! Fördelen med hus som är tyngre än 3,5 i jämförelse med den lättare och mera mobila varianten är att man i princip inte behöver tänka på storlek, materialval eller tung inredningen så som t.ex. vedspis eller stora vattentank. Våra underreden Vi säljer och bygger på underreden i olika storlekar och viktklasser - specialtillverkade för ditt tiny home. Läs mer här.
Hur stort får mitt hus vara?


På Sveriges vägar har vi en fri höjd på 4,5 m. I stora delen av resten av Europa ligger den fria höjden på 4,0 m. Gällande bredden så behövs varken särskilda tillstånd eller följebil, bara en "bred last" skylt om huset inte är bredare än 3,1 m. För att kunna köra överallt med ditt hus på hjul rekommenderar vi därför att bygga huset högst 4,0 meter högt och 3,1 m bredd. Att bygga högst 4,0 m högt är också fördelaktigt, om man vill kunna klassa sitt tiny home som attefallshus som kan förenkla uppställningen (se längre upp). I detta fall får huset dessutom inte vara större än 25 kvm.
Hur lösar man det med avlopp från kök och badrum?


Miljönämnden informerar, fastighetsägaren ansvarar för planeringen Även om själva avloppssystemet kopplas på utanför ditt tiny home i efterhand, är det bra att planera i god tid hur du kommer att ta hand om ditt avlopp. Det är miljönämnden som informerar om kraven på avloppsrening. Dessa krav varierar både från plats till plats och kommun till kommun. Även vad som ska ingå i anmälan/ansökan för enskilda avlopp är olika i olika kommuner. Här kan du hitta en massa bra information om ditt ansvar som fastighetsägare och vilka olika tekniska lösningar som finns. Om du redan vet var exakt ditt hus på hjul kommer att stå för en längre tid, kan du redan nu ta kontakt med miljökontoret i den kommunen för att höra vad som gäller just där. Vi rekommenderar torrtoalett Avloppsvattnet består av det som kommer från toaletten och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Vattentoaletter står för ca 20% av den totala vattenanvändning i ett vanligt hushåll, och för stora delen av näring- och smittämnen i avloppet. Därför rekommenderar vi starkt att installera en torrtoalett istället för en vattentoalett i ditt tiny home. På det sättet kan du spara mycket vatten och hanteringen av ditt avloppsvattnet blir både enklare, billigare och mera miljövänligt. Här hittar du en bra översikt över olika slags torrtoaletter, så som mulltoalett, förbränningstoalett, paketering- och frystoalett. Liksom för avloppsvattnet är det miljönämnden som avgör hur du behöver ta hand om latrinavfallet. Rening av BDT-vatten Om du inte kan ansluta ditt avlopp till en redan befintlig reningsanläggning på platsen där ditt tiny house parkeras, så finns det ett flertal enkla tekniklösningar för behandling av BDT-vatten som inte behöver kosta mycket eller ta mycket plats. De vanligaste är BDT-vattenfilter, minireningsverk eller växtbaserade reningsverk. Om du använder biologiskt nedbrytbara tvättprodukter och begränsar din vattenförbrukning kan miljökontoret även godkänna att du släpper ut ditt avlopp direkt i marken utan att koppla någon reningsanläggning emellan.
Kan man bli självförsörjande gällande el, värme & vatten?


Vi får ofta frågan om det är möjligt att ha ett tiny home som är helt självförsörjande eller “off-grid” gällande el, värme & vatten. Det korta svaret på denna fråga är: Absolut! Det finns idag en helt uppsjö av fiffiga lösningar för den egna framställning av el & värme samt skörden och filtrering av vatten. Här försöker vi ge en snabb överblick över olika tekniska lösningar som vi kan installera i ditt tiny home: El Bland de förnybara energikällor som vi anser mest praktiska för off-grid elproduktionen för ditt tiny home är solenergi, vindkraft & vattenkraft. För att lista ut, vad som behövs att dessa system kan täcka det egna energibehovet, behöver man först få lite koll på den egna elkonsumtionen: Energibehovet Den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel (elektriska apparater och belysning) i en lägenhet i Sverige är ca 2000-4000 kWh per år. Denna förbrukning kan dock sänkas rejält genom några medvetna val. Ett bra exempel är Tiny Home Vilhelmina: Huset värms framförallt med ved. Gasol används både för att värma vatten och för att laga mat. De elektriska apparater som används är en sparsam 12V-vattenpump, ett litet kylskåp, en dator, telefon/ipad & högtalare, samt då-och-då mixer och blender. Energisnåla LED-lampor står för stordelen av belysningen. Den årliga förbrukningen av alla dessa apparater ligger på ca 300 kWh. Det som kan kosta mycket energi är det oljefyllda elementet som ibland behöver sättas på när ingen är hemma på en längre tid. Går den på full effekt behöver den bara stå på 2h om dagen på vinterhalvåret för att förbruka lika mycket el som alla andra apparater sammanlagt! Då det ofta används på halv-till-full effekt ca 6-10h om dagen på den kalla årstiden beräknas den årliga förbrukningen i Vilhelmina kunna hamna på ca 1300 kWh. Det finns många bra sidor eller appar som du kan använda för att få koll på ditt egna elbehov. Solenergi Den kanske mest uppenbara lösningen för el-produktionen är solceller. För att kunna använda solel som genereras i 24V eller 48V, behöver man installera en växelriktare som omvandlar elen till 230V. Överskottsel, som inte används omedelbart, lagras sedan i en batteribank bestående av “deep cycle” batterier som bör kunna lagra el motsvarande behovet av ca tre dagar utan produktion. Ett annat alternativ är att du väljer att ansluta dig till elnätet via ett elbolag. Överskottsel matas då in i elnätet, och kan denna kredit kan sedan användas vid underskott. Den vanligaste storleken på solceller är 1,6m*1m och effekten ligger idag på ca 250-350 W per soltimme, dock vanligast på 265 W. Soltimmarna i Sverige varierar mellan 1000-2000 h. Den genomsnittliga energimängden en enda solcell kan generera i Sverige är således ca 400 kWh per år. För att täcka energibehovet i Vilhelmina skulle man därför behöva fyra stycken solceller, vilket motsvarar 6,5 kvm takyta - de får alltså lätt plats på sydsidan av taket på Vilhelmina som är 8m lång. Problemet med solceller är bara att antalet soltimmar per månad varierar starkt och det är minst soltimmar, när det behövs mest el (just för att det är som mörkast och kallast då). I Uppsala, där Vilhelmina står, skulle våra fyra solceller producera 30 kWh en mörk Januari månad … just då det egentligen behövs ca 200 kWh el om elementet ska hjälpa till att värma huset delar av dagen! Ett hybridsystem, där ett litet vindkraftverk fungerar som buffert, kan därför vara en bra lösning. Vindkraft Ett litet vindkraftverk eller “miniverk” på 1kW kan generera ca 1000 kWh per år vid en medelvind på 5 m/s. Det kan därmed tillgodose nästan hela elbehovet som inte täcks av solel i Vilhelminas fall. Effekten av miniverket är dock starkt beroende både på de allmänna vindförhållanden där ditt tiny home kommer att stå, samt på eventuella hinder i terrängen. Här kan du både hitta vindkartor, samt läsa om lagar och regler för installation av ett miniverk på eller nära ditt tiny home. Liksom solelen så behöver elen från vindturbinen omvandlas till 230V och lagras i batterier eller skickas ut till elnätet om produktionen överstiger den omedelbara konsumtionen. Vattenkraft Småskaliga vattenkraftverk är självklart ovanligare än sol- och vindkraftverk, men om man har tillgång till ett vattendrag nära sitt tiny home, kan energin som kan utvinnas från vattenflödet vara både större och mera tillförlitligt. Det finns olika slags vattenturbiner och tillverkare av sådana mikro vattenkraftverk. Här kan du läsa lite mer. Värme Ett helt annat sätt att bli mera självförsörjande gällande el är att minska elbehovet genom att använda sig av förnybara energikällor för att värma huset, eller för att laga mat. Exempel på detta är solfångare som använder solenergin för att värma huset och vatten. Det finns även så kallade solugnar som använder solens energi för att värma mat. Dessa system är relativt enkla och kan till och med byggas själv från grunden! Vilken lösning man väljer för att värma huset beror annars mycket på de egna preferenser. Uppvärmningen med el är smidigt men kan bli dyr. Andra alternativ är gasol eller ved. Men även de har sina egna för- och nackdelar. Gasol kan användas både för att värma huset och vattnet, samt för att laga mat, och för att driva kylskåpet. Vissa tycker dock att det känns farligt att ha gas i sitt tiny home. En lösning är då kanske att installera en bra gasvarnare, samt att skruva av gasen när man inte är hemma. Även ved kan användas både för uppvärmning av huset, vattnet och för matlagningen. Värmen är behaglig och ved ofta lätt att få tag på. Nackdelen är dock att en liten gjutjärnskamin som kan värma upp huset på nolltid inte håller värmen länge, om den inte isoleras med material som t.ex. tegelstenar som lagrar och avger värmen långsammare. Fiffiga lösningar som “ rocket stoves” har en högre och därmed mera effektiv förbränning; att ha ett långt kaminrör inne i huset tillvaratar dessutom mycket av “spillvärmen” som annars skulle bara blåsas ut direkt. Vatten Man kan även bli off-grid gällande vattenförbrukningen … både genom att spara vatten, och genom att skörda det egna vattnet: Antingen pumpas vattnet upp från en brunn eller ett vattendrag eller för att vara mest flexibel, så samlas och filtreras regnvatten. Vattnet kan även återvinnas genom att använda växter som filter, som redan gjort i 70-talets “ jordskepp”.

  • Facebook - White Circle
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon

© 2020 by Vagabond Haven